W bieżącym roku ustalono nowe stawki dopłat do paliwa rolniczego.
Podstawowa kwota dopłaty do paliwa rolniczego będzie bazowała na powierzchni użytków rolnych dysponowanej przez rolnika. Na kwotę wpływa także limit rocznego wykorzystania paliwa wskazany w ustawie, stawki dopłaty do paliwa zużytego w ramach produkcji rolnej wskazanej przez rząd w ustawie, a także realne wykorzystanie paliwa rolnego w konkretnym gospodarstwie.
W bieżącym roku limit zwrotu określonej kwoty z całości podatku akcyzowego za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolniczej to 100 zł/ha oraz 30 zł na każdą większą jednostkę przeliczeniową bydła. Kwota za 1 l. wykorzystanego w gospodarstwie paliwa to 1 zł. Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przepisy co do zwrotu pewnej kwoty akcyzy za paliwo rolnicze nie ulegają zmianie. Trzeba więc złożyć właściwy wniosek, a także faktury VAT, bądź inne dokumenty w terminie:
– od 01.02.2019r. – 28.02.2019r. – za okres od 01.08.2018r. – 31.01.2019r.
– od 01.08.2019r. – 02.09.2019r. – za okres od 01.02.2019r. – 31.07.2019r.

W przeciągu roku gospodarstwo rolne może 2 razy złożyć wniosek o dopłatę do paliwa rolniczego.
W przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie (wskazanym powyżej) rolnik może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego za paliwo zużyte w ramach produkcji rolnej w okresie od 01.08.2018r, – 31.01.2019r. W przypadku złożenia wniosku w drugim terminie rolnik może ubiegać się o dopłatę do paliwa rolniczego zużytego w ramach produkcji rolnej w okresie od 01.02.2019r. – 31.07.2019r. Właściwy wniosek składa się u wójta, burmistrza, albo prezydenta miasta – zależy to od obszaru zlokalizowania gruntów ornych, czy też od prowadzenia chowu.

Dopłata do paliwa rolniczego również dla gospodarstw hodujących bydło
W bieżącym roku o dopłatę do paliwa rolniczego mogą wnioskować gospodarstwa rolne hodujące bydło. Nowe stawki tego typu dopłat nie dotyczą jednak hodowli pozostałych zwierząt.
Kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze zużywane w ramach produkcji mleka czy opasów zostanie obliczona jako iloczyn kwoty zwrotu akcyzy za ON ustalonej przez rząd, liczby 30, a także średniej rocznej ilości bydła, jaką dysponował rolnik w roku, który poprzedza rok wnioskowania. Trzeba uwzględnić fakt, ze ilość bydła zostanie ustalona na bazie większych jednostek przeliczeniowych bydła. Chodzi o to, że inaczej będzie kształtowała się dopłata do paliwa rolniczego do krowy, a inaczej np. do cielaka.
Gospodarz dostanie więc 30 zł do każdej dużej jednostki przeliczeniowej bydła w ramach zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Nowy wzór wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
W bieżącym roku wprowadzono nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawierającego się w kwocie oleju napędowego zużytego w ramach produkcji rolnej.

W nowym wniosku muszą zawierać się takie dane jak:
– informacja do kogo rolnik składa wniosek
– dane osobowe, adres zamieszkania rolnika
– ilość hektarów będących własnością rolnika, a także ilość gruntów będących jego współwłasnością
– oświadczenie co do tego, ile wyniosła średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych, jakie rolnik posiadał w minionym roku
– wskazanie liczby załączników wraz z nazwaniem ich.

Zwrot akcyzy w formie gotówki w kasie urzędu gminy, albo miasta, bądź w formie przelewu bankowego na konto wskazane we wniosku, będzie miał miejsce w terminie:
– 01.04.-30.04.2019r. – jeżeli wniosek zostanie złożony przed końcem lutego
– 01.10.-31.10.2019r. – jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu.