Regulamin portalu gieldarolnicza.pl

I. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Konto – osobisty panel użytkownika, powstający poprzez prawidłową Rejestrację, umożliwiający korzystanie z Usług portalu gieldarolnicza.pl.
2. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Portalu
3. Regulamin – niniejszy Regulamin;
4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem gieldarolnicza.pl
5. Technologia plików „cookies” – proces polegający na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.
6. Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Administratora serwisu na rzecz Użytkownika;
7. Usługa Płatna – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Administratora serwisu na rzecz Użytkownika, które są wykonywane przez Administrator serwisu za odpłatnością;
8. Usługa Bezpłatna – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Administratora serwisu na rzecz Użytkownika, które są wykonywane przez Administratora serwisu bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat przez Użytkownika;
9. Użytkownik – osoba fizyczna lub inny podmiot korzystający z Usługi;
10. Administrator serwisu – MAR-ROL Szymczak Marcin, ul. Przemysłowa nr 1a, 63-200 Jarocin, NIP 6211625800, REGON: 300157695;

II. Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy, pod domeną gieldarolnicza.pl wraz z całą treścią znajdującą się pod tym adresem, zwany dalej Portalem, jest chroniona prawem.

2. Wszelkie treści, grafiki i materiały zamieszczone na stronach Portalu, w tym opublikowane oferty, nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Portalu.

3. Korzystanie z Portalu, a w szczególności: rejestracja, logowanie, przeglądanie ofert, dodawanie ofert, wysyłanie odpowiedzi na oferty, wypełnianie formularzy, zamieszczanie reklam, oznacza zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

4. Celem Portalu jest ułatwianie sprzedaży/zakupu produktów rolniczych, poprzez udostępnienie miejsca na przedstawienie swoich ofert oraz umożliwienie użytkownikom ich przeglądania.

5. Rejestracja, logowanie, dostęp do bazy ofert oraz publikowanie ofert, jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników. Opłaty pobierane są jedynie w przypadku zamieszczenia na stronach Portalu reklam, linków sponsorowanych lub ofert promowanych.

6. Portal jest przeznaczony zarówno dla osób fizycznych, osób prawnych, jak i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

III. Dodawanie ogłoszeń

1. Dodając ogłoszenie w naszym serwisie oświadcza się, że:
– dane kontaktowe, zdjęcia, dołączone pliki lub filmy dotyczą wyłącznie autora ogłoszenia lub osoby, za której zgodą i w imieniu, której ogłoszenie jest zamieszczane.
– treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

2. Zabrania się:
– prezentowania, transmisji, ujawniania i przechowywania w serwisie gieldarolnicza.pl treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym. Rozumiemy przez to między innymi treści pozostające pod ochroną praw patentowych, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp. propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą.
– oferowania i reklamowania towarów takich jak: broń, narkotyki, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia, towarów pochodzących z kradzieży, towarów na sprzedaż których wymagana jest koncesja, informacji na temat zarabiania w oparciu o systemy piramidowe itp. towarów, które nie istnieją.
– wielokrotnego umieszczania ogłoszeń o tej samej treści lub tytule w czasie krótszym niż 1 dzień
– wypełniania pola treści wielkimi literami,
– wypełniania treści ogłoszeń wielokrotnymi nazwami miast, celem sztucznego podbicia ich pozycji,
– zamieszczania w tytule ogłoszeń adresów stron www,
– dodawania w tytule ogłoszenia nr. Telefonu,
– umieszczania ofert zawierających negatywne opinie na temat innych osób lub firm,

3. Wypełnienie formularza i dodanie oferty jest oświadczeniem woli, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i mogą zostać upublicznione.

4. Administrator serwisu poczyni starania, aby oferta została opublikowana na portalu najszybciej jak jest to możliwe, z uwzględnieniem pkt. 2.

5. Zarejestrowany użytkownik, wykorzystując własny panel administracyjny ma prawo edytowania, dokonywania zmian oraz usunięcia swojej oferty w każdej chwili.

6. W przypadku wykrycia naruszenia pkt. 2, konto użytkownika zostanie zablokowane i trwale usunięte z bazy danych.

IV. Płatności

1. Czynności płatne dokonywane w ramach serwisu są generowane poprzez system płatności online – PayU. System płatności online jest systemem szybkiej obsługi płatności na rzecz Administratora serwisu z tytułu świadczonych przez niego usług ofert promowanych oraz miejsc reklamowych na rzecz Użytkowników /obsługiwania transakcji za pośrednictwem serwisu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w pieniądzu polskim.

2. W ramach płatności online jest obsługiwany: :
1. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych;
2. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych;
3. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi;

3. PayU z siedzibą w Poznaniu zapewnia, że narzędzia systemowe platności online spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantujące ochronę przekazywanych informacji przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Zapewnia, że wszystkie przekazywane w ramach płatności online informacje są odpowiednio szyfrowane;

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje Użytkowników dotyczące usług świadczonych w ramach działania Serwisu Użytkownik powinien zgłaszać drogą mailową. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

2. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Administratora serwisu współdziałania z płatności online. z siedzibą w Poznaniu termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od systemu płatności online odpowiednich informacji.

3. Właściciel serwisu gieldarolnicza.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Serwisu spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie polecenia, jak również za niemożność uzyskania informacji z baz danych Serwisu będących następstwem innych zdarzeń niezależnych od właściciela, w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej, zamieszek, rozruchów, działań wojennych, klęsk żywiołowych, zmian w prawie, decyzji organów władzy, działań przestępczych, hakerskich itp.

VI. Klauzula siły wyższej

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to następstwem siły wyższej.

VII. Postanowienia końcowe

1. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność i zgodność z prawdą ofert umieszczanych na stronach Portalu.

2. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania do publicznej wiadomości danych kontaktowych oferenta.

3. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje dokonane za pośrednictwem Portalu.

4. Zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie następującej korespondencji pocztą email:
– powiadomień o otrzymanych odpowiedziach na zamieszczone oferty,
– powiadomień o pojawiających się na portalu nowych ofertach,
– powiadomień o potrzebie odświeżenia lub usunięcia oferty jeśli jest nie aktualna,
– potwierdzeń zmian w ustawieniach indywidualnego konta,
– newslettera wysyłanego przez Portal,
– ofert promocyjnych, reklamowych od Portalu lub partnerów współpracujących z Portalem.
W przypadku cofnięcia przez użytkownika zgody na otrzymywanie korespondencji określonej w pkt. 4 konto użytkownika jest blokowane a wszystkie zamieszczone przez użytkownika oferty są usuwane.

5. Niniejsze zasady obowiązują od momentu ich publikacji.

6. Zastrzega się prawo do zmiany zasad korzystania z Portalu po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych użytkowników oraz zamieszczeniu na stronach Portalu odpowiedniej informacji.