Doskonały profil pod względem wieku samic w zespole technicznym jest istotny w chowie macior. Dzięki niemu możliwe będzie pozyskiwanie jednorodnych grup prosiaków o dużej liczebności.
Stado podstawowe wiąże się z koniecznością ciągłego obserwowania kondycji macior – po względem stanu zdrowia jak i masy ciała, którą należy utrzymywać w dobrym stanie, wysokich wyników użytkowności rozpłodowej i stopnia jakości następnych miotów. Każda z tych informacji musi zostać zawarta w kartotece lochy, a później zestawiona w specjalnym programie komputerowym. Systematyczność zbierania informacji pozwoli w pełni zobrazować sytuację w stadzie i rozpoznać punkty krytyczne, w jakich można jeszcze udoskonalić stopień wydajności.

Stado coraz starsze
Hodowcy muszą odpowiednio czuwać nad chowem loch w pełni potencjału produkcyjnego. To ważny element krytyczny wiążący się z kierowaniem grupą loch. Aktualnie hodowcy mają dostęp do zwierząt, których wydajność jest wysoka i które żyją długo, ale nie należy tego nadużywać. Zwlekanie z zakupem loch remontowych może oznaczać oszczędność tylko z pozoru. W naturalnym stanie rzeczy lochy są w stanie dożyć aż 15 lat, ale w przypadku wzmożonej produkcji czas uch użytkowania to ok. 4 lata. W tym okresie najczęściej odchowują one kilka miotów. Od samego startu użytku rozpłodowego ilość zwierząt nowonarodzonych musi w każdym miocie wzrastać. Najczęściej najkorzystniejsze parametry osiąga się u zwierząt między 3-6 miotem, później natomiast ilość prosiaków ulega obniżce. Szacuje się, że maksimum urodzeń na gospodarstwie wypada w 3-4 miocie. Każdy następny miot wiąże się z tym, że wtedy ilość prosiaków, ich żywotność i efektywność kryć loch ulegają obniżce. W przypadku dorosłych zwierząt, po szóstym wyproszeniu dostrzega się większą zamieralność zarodków, większą liczbę urodzonych martwo zwierząt, większą liczbę osesków z niedostateczną wagą i większą liczbę mumifikatów. Do tego dochodzą inne problemy zdrowotne. Dorosłym zwierzętom często doskwiera problem związany z listwami mlecznymi. Prosięta nie mogą efektywnie pobierać od nich pokarmu. Ponadto występują też problemy z wydajnością laktacji, przez co pogorszeniu ulegają wyniki odchowanych młodych zwierząt.

W jaki sposób grupować?
Producenci muszą prowadzić regularną produkcję, w celu zachowania stabilnych wyników rozrodu, a także dużych i zrównanych partii młodych zwierząt. Taka produkcja w wymiarze pełnego stada zagwarantuje jednorodny wynik po oproszeniu wszystkich grup technicznych. By było to możliwe, pełna struktura w stadzie powinna gwarantować ciągły remont – dopełnianie grupy zwierzętami, które rozpoczynają użytkowość rozpłodową. Poza tym podział wiekowy przy uwzględnieniu ilości odchowanych miotów w każdym zespole musi dać możliwość rytmicznego wdrażania młodych samic oraz brakowania starszych loch. Mała wydajność w stadzie zazwyczaj wynika z nierównego profilu jego struktury. W wydaniu najlepszym profil z następnymi miotami musi wykazać delikatny spadek, bez przerw przy danych maciorach, które rodzą konkretny miot.

Pierwiastki stanowią największy zespół w strukturze, gdyż odrestaurowują stado i gwarantują jego zachowanie w całkowitej formie rozrodczej. Aby zachować taką strukturę każde 2/10 krytych samic muszą stanowić lochy. Poza odpowiednim profilem stada istotne jest zagwarantowanie odpowiednich proporcji pod względem wieku w każdej z grup technicznych i dążenie do zapewnienia bardzo dobrej struktury we wszystkich grupach. Cele finalne należy bardzo poważnie przestrzegać we wszystkich grupach. W takim przypadku uda się uniknąć nieprawidłowości, które mogłyby wiązać się ze zbyt młodą albo starą grupą, również wtedy, gdy w wymiarze stada struktura będzie właściwa. Potencjalna zmienność przychodzących na świat zwierząt w zespołach loch za młodych, czy za starych, będzie przenosiła się na ilość zwierząt odchowanych, a następnie transportowanych do tuczu. Trzeba ciągle mieć świadomość tego, że pierworódki będą cechowały się mniejszymi miotami, identycznie jak zespoły z nadmiernym udziałem starszych macior, które częściej wydają na świat martwe zwierzęta.