W marcu przyjęto program zmiany ustawy dotyczącej kreowania ustroju rolnego, a także innych ustaw.

Jakie zmiany zajdą w obecnie panujących przepisach?
Do tej pory każdy kto nie miał statusu rolnika indywidualnego, mógł zakupić 0,3 ha obszaru rolnego. Zgodnie z nowymi przepisami, możliwy jest zakup takiego obszaru o powierzchni do 1 ha.

Poza tym osoby bez statusu rolnika otrzymują prawo własności do ziemi poprzez:
– postępowanie egzekucyjne oraz upadłościowe
– zniesienie współwłasności
– podział majątku wspólnego po zakończeniu małżeństwa
– dział spadku
– podział, przekształcenie, łączenie spółek prawa handlowego.

W tych przypadkach nabycie nieruchomości jest możliwe bez zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, któremu będzie przysługiwać prawo pierwokupu tej nieruchomości.

Nowe zasady ustawy o kreowaniu ustroju rolnego nie dotyczą nieruchomości:
– zlokalizowanych w graniach administracyjnych miasta
– określonych w wykazie gruntów i budynków jako obszary powyżej stawów rybnych, stanowiących przynajmniej 70 proc. powierzchni gruntu
– zakupionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w formie ogródków przydomowych.

W postrzeganiu ustawy powiększono szereg osób bliskich o rodzeństwo matki i ojca, a także pasierbów. Natomiast poświadczeniem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego stanie się oświadczenie osoby prowadzące,j zastępujące dokument wydany przez władze miasta np. burmistrza. Projekt zawiera zasady, zgodnie z którymi musi zostać sporządzony wniosek o wydanie zezwolenia na zakup gruntu rolnego, jak również dokumenty, które muszą zostać dołączone. Poza tym zmiany pozwalają też na nabycie gruntu na podstawie zgody wydanej przez Dyrektora Generalnego KOWR, którego mogą dokonać uczelnie w celach dydaktycznych i państwowe, jak również samorządowe jednostki prawne w celach publicznych.

Krótszy okres, w ciągu którego:
– osoba zakupująca grunt rolny jest zobligowana do prowadzenia gospodarstwa rolnego obejmującego nabyty grunt
– nie można sprzedać, ani oddać innym jednostkom zakupionego gruntu.

Wdrożono karę nieważności w sytuacji:
– świadomego utrudniania korzystania przez KOWR z przyznanego mu zezwolenia pierwokupu gruntu rolnego, karą zostało opatrzone rozwiązanie, modyfikację, albo odstąpienie od umowy nabycia gruntu rolnego objętego możliwością pierwokupu KOWR, jak również podjęcie się czynności prawnej, która obciąża zbywany grunt, dokonane od momentu podpisania umowy do końca okresu do dokonania tego prawa przez KOWR
– świadomego utrudnienia korzystania przez KOWR z przyznanego mu zezwolenia zakupu gruntu rolnego – karą zostało opatrzone rozwiązanie, modyfikacja, albo odstąpienie od umowy nie tej samej co umowa sprzedania, odwołanie jednej ze stron czynności prawnej, ale również wykonanie czynności prawnej, która ciąży na sprzedawanym przedmiocie, dokonane od czasu zakupu gruntu rolnego, do końca okresu do wydania oświadczenia o jego zakupie przez Krajowy Ośrodek.

Dotychczas pozwolenie na nabycie, czy oddanie gruntu rolnego innym jednostkom przed 5 rokiem od chwili jego zakupu, wymagało decyzji sądu. Nowy projekt zobowiązuje Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do przyznania decyzji administracyjnej w tej kwestii.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 2 tygodniach od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, oprócz artykułu, który będzie obowiązywał po 12 mies. od daty ogłoszenia.