W naszym kraju przeważają gatunki napływowe. Prawie wszystkie osobniki w chowie omawianej grupy zwierząt są reprezentantami gatunku HF.

Ochrona zasobów genetycznych
W naszej krajowej populacji omawianej grupy zwierząt przeważają odmiany z innych krajów. W związku z tym trzeba koniecznie koncentrować się na behawiorze ras rodzimych. W innym wypadku będziemy obserwować zanikanie bioróżnorodności genetycznej gatunku.

Gatunki z omawianej grupy zwierząt, które w naszym kraju objęte są ochroną zasobów genetycznych to:
– polska czerwona
– białogrzbieta
– polska czerwono-biała
– polska czarno-biała.
Każda z wyżej wymienionych traktowana jest jako zanikająca. Mamy tu na myśli to, że populacje każdej z nich nie przewyższają 5 tysięcy sztuk. W związku z tym ważne jest stosowanie programów chowu, dzięki którym ocalimy magazyny genetyczne tych ras.

Utrzymanie bioróżnorodności
W chowie odmian zachowawczych szczególnie zwraca się uwagę na sposoby zapobiegające wzrostowi inbredu. Ważne jest utrzymanie bioróżnorodności genetycznej i parametrów autochtonicznych osobników. W związku z tym celem chowu tych zwierząt jest minimalizacja dolewu krwi pozostałych ras. Poza tym ograniczenie hodowli wsobnej musi głównym działaniem w grupowaniu osobników, podlegających programowi ochrony zasobów genetycznych. Parametry użytkowe w działaniu grupowania tych odmian nie są jednak aż tak bardzo ważne.

Krajowe odmiany bydła
Bydło krajowych odmian zachowawczych stanowią osobniki długowieczne, cechujące się wysoką zdrowotnością i odpornością. Odmiany te wykazują się także właściwymi cechami rozrodczości – wysoką płodnością, a także łatwością porodów i chowania cieląt.
Osobniki wchodzące w skład odmian zachowawczych muszą cechować się odpornością na uciążliwe warunki w środowisku. Przez to odmiany omawianej grupy osobników, które pochodzą z obszarów górzystych cechują się mocnymi nogami i utwardzonymi racicami. Z kolei odmiany z obszarów nadmorskich swój dobry stan zdrowia wiążą z zahartowaniem organizmu podczas mocnych wiatrów.

Właściwości odmian zachowawczych
Osobniki z tego gatunku cechują się właściwym zużyciem mieszanek objętościowych. Oddziałuje to na znaczne przyrosty masy ciała. Osobniki te są również nie wybredne jeśli chodzi o dobór mieszanki, a w przypadku braku pokarmy niektóre z nich są w stanie zahamować wydajność w laktacji, powodując także szybką obniżkę kondycji.

Wartości wynikające z chowu ras autochtonicznych
Pod względem biologicznym chowanie odmian zachowawczych jest kluczowe w zachowaniu zapasu genetycznego gwarantującego bioróżnorodność. Istotne jest to, aby nie zatracić genów, które są odpowiedzialne za dostosowanie osobników do występujących na danym obszarze warunków środowiska.
Poza tym rodzime odmiany omawianej grupy zwierząt jak najbardziej można wykorzystać w rolnictwie ekologicznym, są sprawdzone w hodowli ekstensywnej i powodują zminimalizowanie niszczenia otoczenia naturalnego. Pamiętajmy także o tym, że rasy te są związane z kulturą i tradycją konkretnych obszarów, w związku z tym są znaczące pod względem etnograficznym i krajobrazowym.